Услуги - Товари по ADR / Опасни товари

Превоза на опасни товари е специфична дейност от логистичния аутсорсинг, която се извършва със специални превозни средства и шофьори, които са преминали обучение. В Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) са уточнени всички подробности относно тази дейност.

Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от техния клас.

Превозни средства за превоз на опасни товари

Цистерни – най-разпространените превозни средства. С тях се превозват течни и газообразни опасни товари.
Контейнери – за превоз на насипни или палетирани опасни товари.
Бутилки за газообразни вещества под налягане.
Малки контейнери за радиоактивни, медицински и др. опасни товари.
Всички превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари минават задължителна проверка, с която да се удостовери, че отговорят на нормативната уредба. ППС, в което е натоварен опасен товар, не трябва да има повече от едно ремарке или полуремарке.

ADR